Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), uděluje Uživatel vždy před odesláním formuláře provozovateli webu, společnosti Partners media, s.r.o., IČ: 247 80 553, a dalším institucím, zejména společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ 276 99 781, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, (dále společně také „Partners“), jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých) týkajících se osoby Uživatele. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů není možné formulář odeslat.

Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem zasílání informací o novinkách a nových službách provozovatele webu, zpřístupnění možnosti vkládat komentáře, vyžaduje-li to daná webová stránka, nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, pokud s takovým postupem subjekt údajů nevyslovil písemný nesouhlas, a dále k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů instituce a provozovatele, a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.

Udělený souhlas se týká všech osobních údajů (včetně údajů citlivých), které o sobě Uživatel prostřednictvím formuláře sdělí. Uživatel webu souhlasí, aby osobní údaje byly zpřístupněny také dalším institucím a jejich zaměstnancům a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti dané instituce. Uživatel souhlas poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Uživatel je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že provozovatel nebo instituce provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo instituci o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Uživatel je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.