Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2008

Zatímco živnostníci či osoby samostatně výdělečně činné ví, co vše je spojeno s vyplněním daňového přiznání, nebo je za ně často vyplňuje daňový poradce, ostatní fyzické osoby někdy tápou. Čemu by tedy měli věnovat pozornost?

1) Kdo a kdy musí podat daňové přiznání (dle Zák.586/92Sb.)?

V zásadě lze říci, že každý příjem (kromě zákonem vyjmenovaných osvobození) podléhá dani z příjmu.

Tuto daň musí zaplatit:

- daňový rezident, tj. osoba, která má sídlo na území ČR, nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dní v roce),

- daňový nerezident (nesplňuje výše uvedená kritéria).

Daňový rezident zdaňuje příjmy ze zdrojů na území ČR i v zahraničí.
Daňový nerezident zdaňuje jen příjmy ze zdrojů na území ČR

Jde o následující příjmy:

- příjem ze zaměstnání (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky dle §6),

- příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7),

- příjmy z kapitálového majetku (§8),

- příjmy z pronájmu (§9),

- ostatní příjmy (§10).

Tyto příjmy mohou mít peněžní i nepeněžní formu.

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh (zaměstnavatel mu zpravidla toto zúčtování sám poskytne). Pokud to neudělá, musí sám podat daňové přiznání.

Ostatní osoby, které měly v roce 2008 některý z výše uvedených příjmů a jejichž roční výše přesáhla v součtu 15 000,- Kč, musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 31. 3. 2009. Tato povinnost se nevztahuje na příjmy osvobozené od daní a na příjmy, z nichž se vybírá daň srážkou podle zvláštní sazby. Daňové přiznání je však povinen podat i ten, jehož roční příjmy nepřesáhly 15 000,- Kč, pokud vykazuje daňovou ztrátu.

Pokud pověří osoba, která musí podat daňové přiznání, jeho zpracováním daňového poradce, musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 30.6.2009, ovšem za předpokladu, že tato osoba předloží nejpozději do 31.3.2009 na příslušný finanční úřad ověřenou plnou moc, kterou daňový poradce přijal.

Přiznání pro rok 2008 se podává na formuláři 25 5405 MFin - vzor 15.
Vypočtená daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání - do 31.3., resp. 30.6.2009.

Podle §7 se zdaňují následující příjmy:

- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

- příjmy ze živnosti,

- příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů,

- podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditních společností na zisku,

- příjmy z užití a poskytnutí práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, autorských práv, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literálních děl,

- příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (např. soudci, umělci),

- příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů a rozhodce,

- příjmy z činnosti insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním.

Příjmy autorů za příspěvky do novin a časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (15%), pokud ovšem úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000,- Kč. Takto zdaněné příjmy se do přiznání nezahrnují.

Příjmy z kapitálového majetku dle §8 tvoří:

- podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu, úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů,

- podíly na zisku tichého společníka,

- úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu,

- dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem po snížení o zaplacené příspěvky (jednorázové vyrovnání nebo odbytné se nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem),

- plnění ze soukromého životního pojištění, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy po snížení o zaplacené pojistné,

- úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček,

- úroky a jiné výnosy z držby směnek.

Příjmy podle tohoto paragrafu jsou převážně zdaňovány zvláštní sazbou daně, kterou správci daně odvádí příslušný plátce daně. Pokud tedy máte doklad o zdanění těchto příjmů zvláštní sazbou daně 15%, již je do daňového přiznání neuvádějte.

Příjmy z pronájmu dle §9 zahrnují:

- příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů,

- příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu dle §10.

Ostatní příjmy dle §10 tvoří:

- příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem,

- příjmy z převodu (prodeje) nemovitosti, bytu, movité věci či cenného papíru, pokud tento příjem není ze zákona osvobozen,

- všechny další příjmy, pokud se na ně nevztahuje osvobození dle §4.

2) Kdy je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání?

Zaměstnanci vzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2008, pokud splňuje alespoň jednu z okolností:

- pobíral příjmy od jednoho nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou, ale třeba jen na část roku neměl podepsáno Prohlášení k dani a nepodepsal je ani dodatečně do 15.2.2009 se žádostí o roční zúčtování,

- plynuly mu třeba jen po část roku souběžně příjmy od více zaměstnavatelů,

- měl vedle příjmů ze zaměstnání dle §6 i jiné příjmy a přitom podle §7-10 v úhrnu vyšší než 6 000,- Kč (před odečtením výdajů),

- jestliže po 31.1.2008 obdržel doplatek dlužné mzdy za období 2005-2007, které se v uvedených letech nepovažovaly za jeho příjmy, protože mu nebyly vyplaceny,

- jestliže jako daňový rezident ČR měl i příjmy ze zdrojů v zahraničí
(týká se i příjmů od tuzemského zaměstnavatele za práci na území jiného státu po dobu delší než 183 dnů),

- jestliže měl příjmy ze zaměstnání na území ČR, ale od osoby, která nemá na území ČR povinnosti plátce daně (např. zde nemá stálou provozovnu, jde o zahraniční zastupitelský úřad apod.),

- jestliže zaměstnanec daňový nerezident hodlá pro snížení daně uplatnit daňové zvýhodnění či slevu na dani (na manžela/lku, na invaliditu, na úroky z úvěrů na bydlení).

3) Co se v roce 2008 změnilo?

- byla zavedena jednotná sazba pro daň z příjmů fyzických osob ve výši 15%,

- byly sjednoceny sazby pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby,

- byl rozšířen základ daně u fyzických osob o pojistné na sociální a zdravotní pojištění,

- bylo zrušeno společné zdanění manželů,

- zvýšily se slevy na dani:

a) na poplatníka z 7 200,- na 24 840,- Kč,

b) na druhého z manželů (jehož roční příjem nepřesáhl 68 000,-Kč) ze 4 200,- na 24 840,- Kč,

c) u poživatele částečného invalidního důchodu z 1 500,- na 2 520,- Kč,

d) u poživatele plného invalidního důchodu ze 3 000,- na 5 040,- Kč,

e) u držitele průkazu ZTP/P z 9 600,- na 16 140,- Kč,

f) pro studenta z 2 400,- na 4 020,- Kč,

g) na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti z 6 000,- na 10 680,- Kč,

h) stoupl maximální limit pro vyplacení daňového bonusu u osob uplatňujících daňové zvýhodnění ze 30 000,- na 52 200,- Kč,

- daňový nerezident může uplatnit vybrané slevy na dani, pokud pobírá nejméně 90% příjmů ze zdrojů v ČR prostřednictvím daňového přiznání,

- pojistné na soukromé životní pojištění může poplatník uplatnit pro snížení základu daně i ze smlouvy uzavřené s jinou pojišťovnou sídlící území členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dosud se vztahovalo pouze na pojišťovny oprávněné k činnosti na území ČR),

- byl zrušen minimální základ daně,

- byl zrušen §14, výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období, již tedy není možné snížit daňovou povinnost rozložením příjmů na více zdaňovacích období,

- byla zrušena sleva na registrační pokladny.

4) Jaké jsou možnosti snížení daňového základu?

Kromě slev na dani můžete ke snížení daňové povinnosti využít tzv. odčitatelných položek od základu daně (nesnižujete přímo daň, ale částku, ze které se daň vypočte) :

- dary (záleží na tom komu a na co byly poskytnuty) ve výši přesahující 2% ze základu daně anebo alespoň 1 000,- Kč, odečíst lze nejvýše 10% ze základu daně,

- jako dar na zdravotnické účely se oceňuje jeden bezpříspěvkový odběr krve částkou 2 000,- Kč,

- úroky které jste zaplatili z hypotečních úvěrů a stavebního spoření, které jste použili na vlastní bydlení a to do výše 300 000,- Kč,

- zaplacené penzijní připojištění (po odečtení příspěvku zaměstnavatele) a po odečtení částky 6 000,- Kč (do této výše inkasujete státní příspěvek, proto nelze uplatnit jako odčitatelná položka), uplatnit můžete maximálně 12 000,- Kč,

- zaplacené soukromé životní pojištění (po odečtení příspěvku zaměstnavatele) maximálně do výše 12 000,- Kč,

- členské příspěvky zaplacené odborům, do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však 3 000,- Kč,

- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj v souvislosti s podnikáním, nejvýše však do 10 000,- Kč (u osoby se zdravotním postižením až 13 000,- u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000,-).

5) Jaké povinnosti má OSVČ?

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna podat daňové přiznání na formuláři 25 5405 MFin - vzor 15 v termínech uvedených výše.

Dále je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 na zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěna. Tento přehled je povinna podat do 30. 4. 2009. Pokud zpracovává daňové přiznání poradce, a do 30. 4. tuto skutečnost OSVČ pojišťovně doloží, termín pro podání Přehledu se posouvá na 31. 7. 2009.

Pozor ale na doplatek pojistného na zdravotní pojištění. Ten je splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 na zdravotní pojišťovnu je proto nutné vyplnit v termínu, aby mohla OSVČ uhradit tento doplatek do osmi dnů od podání daňového přiznání.

Datum skutečného podání daňového přiznání na finanční úřad musí být na Přehledu uveden.

OSVČ je dále povinna podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 na místně příslušné pracoviště Správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 30.4.2009.

Pokud zpracovává daňové přiznání poradce, a do 30.4. to OSVČ doloží správě soc.zabezpečení , termín pro podání Přehledu se posouvá na 31.7.2009.

Doplatek pojistného na sociální zabezpečení je splatný nejpozději do osmi dnů po podání Přehledu.

OSVČ v daňovém přiznání kromě obecných údajů vyplňuje:

Přílohu č.1 pro výpočet daně z příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Tato příloha je asi nejsložitější částí přiznání.

V první části musíme uvést, jak zjišťujeme příjmy, resp. výdaje, protože dílčí základ daně se tím značně mění (daňová evidence, paušální výdaje nebo účetnictví).
Způsob zjišťování výdajů je nutné pečlivě zvážit. Jednou zvolený způsob není totiž v dalších obdobích snadné měnit.

Pokud poplatník v roce 2007 uplatňoval výdaje v prokázané výši a v roce 2008 chce uplatnit výdaje procentem z příjmů, musí upravit základ daně vykázaný v roce 2007 prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2007.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje (s výjimkou příjmu spoluvlastníka pokud nejsou příjmy rozděleny podle spoluvlastnických podílů a příjmu účastníka sdružení pokud nejsou příjmy rozděleny mezi účastníky rovným dílem) procentem z příjmů a to ve výši:

- 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

- 60 % u příjmů z řemeslných živností,

- 50 % u příjmů z ostatních živností,

- 40 % u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a u příjmů z využití autorských práv a práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Takto uplatněné výdaje již zahrnují veškeré výdaje včetně např. odpisů, náhrad za použití vlastního vozidla, cestovních náhrad atd.

Na rozdíl od minulosti, již nelze k těmto výdajům připočíst náklady za zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Poplatník, který vede účetnictví, musí výsledek hospodaření upravit o položky, zvyšující základ daně (daňově neuznatelné výdaje) a popřípadě o položky snižující základ daně.

Poplatník, který vede daňovou evidenci, musí ještě vyplnit tabulku D.

Přílohu č. 2 pokud má OSVČ příjmy z pronájmu dle §9.

I u těchto příjmů je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 30 % z vykázaných příjmů z pronájmu.

Pokud se poplatník rozhodne, že využije možnost uplatnit výdaje procentem u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, musí tak postupovat u všech příjmů zdaňovaných v §7, ne však u příjmů z pronájmu dle §9. Totéž platí i obráceně.

6) Kde získáme daňové formuláře?

Tiskopisy k daňovému přiznání včetně pokynů najdeme na stránkách ministerstva financí: www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc2_tiskopisy.html

Dále je možné využít aplikaci "Daňový portál" pro elektronické podání EPO na
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_bezny.faces
a to i v případě, že přiznání nepodáváme elektronicky. Formulář má nastavené vazby a výpočty, doplňuje některé položky a lze ho uložit a vytisknout. Bohužel někteří uživatelé na Internetu mohou mít problém se vstupem na stránky daňového portálu.

Kromě výše uvedených zdrojů je možné použít formuláře v excelu např.
http://business.center.cz/business/sablony/ Tyto lze použít bezplatně pouze do určitých limitů.

(Autorka je hlavní účetní společnosti Slovnaft ČR, s.r.o.). Foto: Profimedia.cz

Komentáře

Celkem 4 komentáře v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK